Đến tháng Đến tháng
Bộ Nông Nghiệp & PTNT đã giải quyết Bộ Nông Nghiệp & PTNT đã trao đổi
hồ sơ đúng hạn

văn bản qua mạng giữa đơn vị

(Tự động cập nhật vào lúc (Tự động cập nhật vào lúc
Số liệu từ ngày: ) Số liệu từ ngày: )